همایش های گذشته

کارگاه آموزشی هوشمند سازی و فاوریهای نوین (در چشم انداز 1404)
تاریخ برگزاری : 1392/06/21