همایش های گذشته

کنفرانس علمی،تجاری و بین المللی زیر ساخت های پایدار،مدیریت شهری، منابع انسانی و مدیریت دانش
تاریخ برگزاری : 1397/07/18

کنفرانس علمی،تجاری و بین المللی زیر ساخت های پایدار،مدیریت شهری، منابع انسانی و مدیریت دانش 

مدیریت شهری مدیریت شهری

 مدیریت  modiriat shahri