همایش های گذشته

اولین همایش مدیران موثر و کارآمد در حماسه اقتصادی
تاریخ برگزاری : 1392/07/25