همایش های گذشته

نشان سلامت کسب و کار (ارتقاء و اعتبار بخشی مدیریت، کیفیت، مالی اداری)
تاریخ برگزاری : 1397/10/08

همایش نشان سلامت کسب و کار (ارتقاء و اعتبار بخشی مدیریت، کیفیت، مالی اداری)

salamat-1

salamat-2 salamat-3

salamat-4 salamat-5