همایش های گذشته

همایش مدیریت استراتژیک و رقابت در کسب و کار
تاریخ برگزاری : 1393/08/19