همایش های گذشته

همایش مدیریت و رهبری در سازمان ها
تاریخ برگزاری : 1395/06/04