همایش های آتی

چهارمین نشست فرصتهای سرمایه گذاری، اقتصادی و تجاری ایران،آذربایجان،عمان
تاریخ برگزاری : 1398/09/28

لینک اطلاع رسانی در سایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران

http://www.tccim.ir/annboard.aspx?id=2845