اخبار و اطلاعیه ها

برنامه جدید زمانبندی ارائه مقالات (تاریخ درج خبر : 1392/12/07)

دبیر کمیته علمی کنفرانس سازه و بنای ماندگار تعداد مقالات دریافت شده در بخش های مختلف ساختمان ، معماری و مقررات ایمنی 32 مقاله و زمان ارسال مقاله را تا تاریخ 93/2/9 اعلام کردند.