اخبار و اطلاعیه ها

انجمن توسعه و بهبود کیفیت ایران به جمع حامیان پیوست (تاریخ درج خبر : 1393/05/22)

دبیر کمیته علمی همایش مدیریت کیفیت فراگیر، انجمن توسعه و بهبود کیفیت ایران را به عنوان حامی معنوی و هیئت علمی همایش معرفی نمود.