چارت سازمانی

مدیریت: داخلی 101

واحد تحقیق و توسعه: داخلی 107

کارگروه ارزیابی و ممیزی شرکتها: 110

واحد بازرگانی داخلی و امور بین المللی: داخلی 117

مدیر اجرایی: داخلی 128

مدیر روابط عمومی: داخلی 127

دبیرخانه همایش ها : داخلی 123

دبیر خانه نمایشگاه ها: داخلی 125