چارت سازمانی

رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

مدیر بازرگانی

روابط عمومی