صدور گواهینامه

• ISO 10002:2004

استاندارد ISO10002 راهنمایی برای طراحی یک سیستم اثربخش و کارآمد برای فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان در تمامی سازمان ها اعم از تجاری و غیر تجاری و حتی در تجارت الکترونیک نیز می باشد .

هدف این استاندارد کمک رساندن به سازمان ها ، مشتریان ، شاکیان و کلیه طرف های ذینفع می باشند.

سازمان هنگامی که شکایتی را از مشتری دریافت می کند این شکایات میتواند فرصت های زیادی را برای بهبود در محصولات و فرآیندها در اختیار سازمان قرار دهد و در صورتیکه فرآیند رسیدگی به شکایات به درستی انجام شود ، اعتبار و شهرت سازمان نیز خواهد سازمان دولتی یا خصوصی و یا کوچک و بزرگ باشد خواهد شد.

این استاندارد و استانداردهای بین المللی مشابه به دلیل داشتن رویکرد نظام مند و یکسان با شکایات میتواند به راحتی مورد استفاده سازمان ها قرار بگیرد. فرآیند رسیدگی به شکایات برای سازمانهایی که محصولاتی را ارائه می کنند ( به عنوان مواد اولیه ) و یا محصولاتی را دریافت می نمایند این استاندارد می تواند مورد استفاده قرار بگیرد .