صدور گواهینامه

• ISO 9001:2008

ایزو 9001نیازمندیهای یک سیستم مدیریت کیفیت را بیان می کند. در جایی که یک سازمان نیازمند آن است که توانایی خود را برای ارائه محصولاتی که نیازمندیهای قانونی را برآورده سازد به اثبات رساند و در نظر دارد میزان رضایت مشتری را افزایش دهد.

سازمانها برای حفظ موقعیت بازار ملی و بین المللی خود، می بایست با هدف تولید محصول وهمچنین استفاده از فرآیندهای با کیفیت، در بازار رقابت برای بهبود گام بردارند.از این رو برای نیل به این مهم، استفاده از سیستمی مشخص که در عرصه بین المللی بارها مورد استفاده قرار گرفته باشد، توصیه می شود.

 

مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت
تحقق یافتن اهداف سازمان

وضوح و شفافیت فرآیندهای داخلی سازمان و استفاده بهینه از موقعیتها

جلوگیری و پیشگیرانه عمل نمودن به جای اصلاح خطاها

بهبود فعالیتها و ارتقاء کارآیی سازمان از بروز عدم انطباق

افزایش سطح کیفیت محصولات

رضایت کارکنان و مشتریان

افزایش اعتماد مشتریان

صرفه جویی در هزینه و زمان

بهبود در روحیه کارکنان

  افزایش سود آوری